Email Drukuj

Zamówienia publiczne

 

 

Ogłoszenia aktualne:


 

 

09.08.2023 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 roku

 

 

Ogłoszenia archiwalne:


 

23.03.2023 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na modernizację przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego w celu ich legalizacji wraz z izolacją części podziemnej ściany przy wejściu bocznym do Teatru Rampa na Targówku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – CZĘŚĆ I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO I WODOCIAGOWEGO

Zał. 1 a – Plan przyłącza

Zał. 1 b – rys. W1;2 – K1;2

Zał. 1 c – powiększona część budynku

Załącznik nr 2 – CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wytyczne izolacji części podziemnej ściany przy wejściu bocznym do Teatru

Zał. 2 a – Rys. B1 – lokalizacja izolowanej ściany

Załącznik nr 3 – CZĘŚĆ I - PRZEDMIAR ROBÓT modernizacji przyłącza wod-kan w celu ich legalizacji

Załącznik nr 4 – Część II – PRZEDMIAR ROBÓT do wytycznych izolacji części podziemnej ściany zewnętrznej przy wejściu bocznym do Teatru

Załącznik nr 5 – FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 6 – FORMULARZ UMOWY

 

 

8 grudnia 2022 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na świadczenie profesjonalnej usługi wdrożeniowej, serwisowej, administracyjnej w zakresie infrastruktury i utrzymania sprawnego działania Systemu Informatycznego dla Teatru Rampa na Targówku, 03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Załączniki:

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

Ogłoszenia archiwalne:


 

17 października 2022 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę zestawu komputerowego dla Teatru Rampa na Targówku

 

Załączniki:

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Formularz umowy

 

23 czerwca 2022 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na modernizację Klubu Tragediowego Teatru Rampa na Targówku wraz z 4 załącznikami

 

Załączniki:

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Klub Tragediowy

Załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy Klub Tragediowy

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - Formularz umowy

 


 

07 czerwca 2022 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru Rampa na Targówku

 

Załączniki:

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  ZAŁ. NR 4 - FORMULARZ UMOWY

  ZAŁ. NR 3 - formularz oferty - DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA AWAR

  ZAŁ. nr 2 - Przedmiar robót

  ZAŁ. NR 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  ZAŁ. NR 1 F - PLAN E6 Poddasze

  ZAŁ. NR 1 E - PLAN E5 III Piętro

  ZAŁ. NR 1 D - PLAN E4 II Piętro

  ZAŁ. NR 1 C - PLAN E3 I Piętro.pdf

  ZAŁ. NR 1 B - PLAN E2 Parter

  ZAŁ. NR 1 A - PLAN E1 Piwnica

 


 

20 kwietnia 2022 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu inetrkomowego dla Teatru Rampa na Targówku.

 

Załączniki:

   Zaproszenie do składania ofert

 


 

21 marca 2022 - zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę kompletu urządzeń akustycznych na potrzeby Teatru Rampa na Targówku.

 

Załączniki:

   zaproszenie do składania ofert akustyka komplet

 


 

23 lutego 2022 - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na „Usługę druku wydawnictw teatralnych dla Teatru Rampa na Targówku w Warszawie, ul. Kołowa 20”.

 

W załącznikach zaproszenie i wykaz druków:

   Zał. Nr1 wykaz druki 2022

   Zaproszenie do składania ofert 2022 druki 23.02.2022

 


 

13 grudnia 2021 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Rampa na Targówku

 

   Dokument zaproszenie do składania ofert

 


 

15 października 2021 - Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż systemu do projekcji dla Teatru Rampa na Targówku

 

   Dokument zaproszenie do składania ofert

 


 

07 października 2021 - Konkurs na nową identyfikację wizualną Teatru Rampa

Regulamin zawiera szczegółowe informacje, zasady i terminy.

 

   Regulamin konkursu

   Wyniki etap I

   Wyniki etap II

 


 

22 kwietnia 2021 - Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy schodów frontowych Teatru Rampa na Targówku, ulica Kołowa 20, 03-536 Warszawa

 

Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20  zainteresowany jest zleceniem prac naprawczych, t.j. uzupełnieniem ubytków stopni i podstopnic  granitem  (kolor Yellow)  -  schodów frontowych budynku Teatru z materiałów Wykonawcy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, w obecności kierownika administracyjnego Teatru Pana Jacka Strus, do którego należy kierować ewentualne pytania telefonicznie pod nr. Tel. 510 945 127 lub e-mailowo jacek.strus@teatr-rampa.pl

 

 1.  Zakres czynności zamówienia obejmuje:
   a) Uzupełnienie ubytków w granicie schodów i cokołów  
  - elementy granitowe o grubości 2 cm (cokoły) –  w sumie 2,5 m2,
  - elementy granitowe o grubości 3 cm (płyty stopni i podstopni) –  w sumie 6,5 m2

    b) Umocowanie ruszających się elementów (płyt) granitowych
    c) Fugowanie spoin
    d) Oczyszczenie parą wodną całej powierzchni schodów – 85 mb
    
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.
     
 3. Termin gwarancji: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania zamówienia.
     
 4. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy. Zamawiający przewiduje  dopuszczalność negocjacji terminów wykonania zamówienia.

 5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez

 6. Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia

 7. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
     
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego.
     
 9. Oferty prosimy składać na adres e-mailowy: jacek.strus@teatr-rampa.pl  – do dnia 29 kwietnia 2021 r.
     
 10. Termin związania ofertą – 20 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert tj. do 19 maja 2021r.
     
 11. Termin płatności : 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze prac.

 


 

 

16 kwietnia 2021 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń.

 

Aktualizacja 10.08.2021: Informacja o wyniku postępowania
Teatr RAMPA na Targówku, 03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 niniejszym informuje o wyniku postępowania na: „zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń.”

 

Złożonych ofert: 2

 

Cena najtańszej oferty wyniosła: 59.700 zł netto (słownie złotych netto: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset).

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę: BCODERS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-351), ul. Owczarska 7.

 

Aktualizacja 30.07.2021: Zmiany w załączniku nr 2 (wzór umowy) formularza ofertowego
Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20 prowadzący postępowanie na „Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware), UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń” informuje, ze wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 (wzór umowy) Formularza ofertowego zaproszenia do złożenia oferty, i w związku z tym przesuwa termin składania ofert na dzień 05.08.2021 r. do godz. 12.00. - zaktualizowany wzór umowy - zaktualizowany wzór umowy

 

Aktualizacja 26.07.2021: Zmiany w załączniku nr 2 (wzór umowy) formularza ofertowego
Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20 prowadzący postępowanie na „Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware), UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń” informuje, ze wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 (wzór umowy) Formularza ofertowego zaproszenia do złożenia oferty, i w związku z tym przesuwa termin składania ofert na dzień 03.08.2021 r. do godz. 12.00. - zaktualizowany wzór umowy

 

Aktualizacja 02.07.2021: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu
na zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware), UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń” - pobierz

 

Aktualizacja 23.06.2021: Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Teatr Rampa na Targówku,  03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń: t.j. trzech  serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń” informuje, iż unieważnia prowadzone postępowanie bez wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ Wykonawca, który złożył ofertę najtańszą odmówił podpisania umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy załączonym przez Zamawiającego do zaproszenia do złożenia oferty.

 

Aktualizacja 20.05.2021: Informacja o wyniku postępowania

Teatr RAMPA na Targówku, 03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 niniejszym informuje o wyniku postępowania na: „zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: tj. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń”

Złożonych ofert: 3,

Cena najtańszej oferty wyniosła: 60.590 zł netto (słownie złotych netto: sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt)

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę „Exigo Krzysztof Zygner, Hubert Jastrzębski” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 2c lok. 218, 02-776 Warszawa

 

Aktualizacja 10.05.2021: Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia na dostarczenie trzech

serwerów i UPS - pobierz

 

Aktualizacja 06.05.2021: Zmiana terminu składania ofert na dostarczenie trzech serwerów i UPS

Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20 prowadzący postępowanie na „zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: t.j. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń" informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie zapisów do złożenia oferty przesuwa termin składania ofert do 14 maja 2021 r. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ostateczny termin składania ofert wyznaczy w piśmie zawierającym treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które to pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej Teatru Rampa najpóźniej do 11 maja 2021 r.

 

Aktualizacja 04.05.2021: Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert - pobierz

 

Aktualizacja 28.04.2021: Zmiana terminu składania ofert na dostarczenie trzech serwerów i UPS

 

Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 20 prowadzący postępowanie na „zakup i dostarczenie fabrycznie nowych Urządzeń: t.j. trzech serwerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) i UPS wraz z montażem i konfiguracją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i uruchomienie tych Urządzeń”, informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie zapisów do złożenia oferty przesuwa termin składania ofert do 7 maja 2021 r. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ostateczny termin składania ofert wyznaczy w piśmie zawierającym treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które to pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej do 4 maja 2021 r.

 

Aktualizacja 23.04.2021: Zmiany formularza ofertowego

 


 

 

31 grudnia 2020 - OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na stanowisko Dyrektora Teatru

 

Pliki do pobrania:

 


 

 

16 grudnia 2020ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu dla potrzeb Teatru Rampa na Targówku

 


Ogłoszenie nr 309178 - 2016 z dnia 2016-09-15 r. Warszawa: dostawa sprzętu akustycznego na potrzeby realizacji spektakli wystawianych w Teatrze Rampa na Targówku

 

Pliki do pobrania: