Email Drukuj

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Teatru RAMPA na Targówku

 

I.  STRUKTURA   ORGANIZACYJNA

1. Teatrem RAMPA  na Targówku kieruje Dyrektor Naczelny przy pomocy Zastępców i Głównego Księgowego.

2. Teatr dzieli się na: zespoły, działy i stanowiska samodzielne.

3. Teatr posiada następujące zespoły, działy i samodzielne stanowiska:

 • ·podległe Dyrektorowi Naczelnemu:
 1. 1)kierownik artystyczny spektakli dla dorosłych na Dużej Scenie
 1. 2)kierownik artystyczny spektakli dziecięcych
 1. 3)kierownik artystyczny Sceny Kameralnej
 1. 4)kierownik artystyczny Sceny Eksperymentalnej (Mrowisko)
 1. 5)kierownik Galerii Sztuki Teatru Rampa
 1. 6)kierownik Klubu Artystycznego przy Teatrze Rampa
 1. 7)główny księgowy
 1. 8)zespół artystyczny
 1. 9)główny specjalista ds. kadr
 1. 10)główny specjalista - radca prawny
 1. 11)kierownik Kancelarii
 1. 12)kierownik techniczny
 1. 13)Biuro Obsługi Widzów
 1. 14)główny specjalista d/s archiwum zakładowego
 1. 15)główny specjalista d/s zamówień publicznych i administracji
 1. 16)kierownik sekcji zaopatrzenia
 1. 17)stanowisko d/s  bhp
 • ·w skład zespołu artystycznego wchodzą:
 1. 1)Zespół Aktorski,
 1. 2)inspicjenci,
 1. 3)organizator pracy artystycznej.
 • ·podległe Głównemu Księgowemu:

1) zastępca głównego księgowego

2) Dział Finansowo-Księgowy

 • ·podległe  kierownikowi technicznemu Teatru:

 

Dział Technicznej Obsługi Sceny:

a) realizatorzy światła

b) realizatorzy dźwięku

c) brygadier sceny

 1. d) montażyści dekoracji teatralnych

e) rekwizytor

f) garderobiane

g) charakteryzator

 • ·w skład Biura Obsługi Widzów wchodzą następujące stanowiska i komórki organizacyjne:
 1. 1)dział marketingu,
 1. 2)kasy biletowe,
 1. 3)reklama,
 1. 4)rzecznik prasowy,
 1. 5)kierownik widowni,
 1. 6)kolporterzy.
 • ·podległe głównemu specjaliście d/s  zamówień publicznych i administracji:

2) pracownicy gospodarczy,

3) portierzy.

 

 

II.  ZAKRESY   DZIAŁANIA

1. Dyrektor

 

Dyrektor  zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

 1. 1)odpowiada za należyte funkcjonowanie instytucji kultury pod względem  prawnym, ekonomicznym i finansowym,
 1. 2)realizuje program artystyczny Teatru, uzgadniany z zastępcą dyrektora d/s artystycznych i kierownikami artystycznymi scen,
 1. 3)dba  o promocję działalności artystycznej oraz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Teatru,
 1. 4)wydaje stosowne akty prawne wewnętrzne w postaci zarządzeń.

Dyrektorowi   podlegają bezpośrednio:

 1. 1)kierownik artystyczny spektakli dla dorosłych na Dużej Scenie
 1. 2)kierownik artystyczny spektakli dziecięcych
 1. 3)kierownik artystyczny Sceny Kameralnej
 1. 4)kierownik artystyczny Sceny Eksperymentalnej (Mrowisko)
 1. 5)kierownik Galerii Sztuki Teatru Rampa
 1. 6)główny księgowy
 1. 7)zespół artystyczny
 1. 8)główny specjalista ds. kadr
 1. 9)główny specjalista radca prawny
 1. 10)kierownik Kancelarii
 1. 11)kierownik techniczny
 1. 12)Biuro Obsługi Widzów
 1. 13)główny specjalista d/s archiwum zakładowego
 1. 14)główny specjalista d/s zamówień publicznych i administracji
 1. 15)kierownik sekcji zaopatrzenia
 1. 16)stanowisko d/s  bhp

 

2. Kierownik artystyczny spektakli dla dorosłych na Dużej Scenie

Do zakresu działania kierownika artystycznego spektakli dla dorosłych na Dużej Scenie,  należy:

 1. 1)tworzenie artystycznego wizerunku Dużej Sceny w kontekście spektakli dla dorosłych, w szczególności poprzez:
 1. a)kształtowanie  repertuaru spektakli  dla dorosłych na  Dużej Scenie  Teatru,
 1. b)dbanie o możliwie najwyższy poziom ich realizacji,
 1. c)wraz z Dyrektorem dbanie o efektywną eksploatację tych przedstawień,
 1. d)dbanie  o promocję działalności artystycznej  Dużej Sceny  oraz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Teatru,
 1. 1)przygotowanie  i przedstawianie Dyrektorowi   programu artystycznego dla widzów dorosłych na  Dużej Sceny  Teatru na najbliższy sezon oraz w dalszej perspektywie.

 

3.  Kierownik artystyczny spektakli dziecięcych

 

Do zakresu działania kierownika artystycznego spektakli dziecięcych należy:

 1. 1)tworzenie artystycznego wizerunku Teatru dla młodych widzów, w szczególności poprzez:
 1. a)kształtowanie  repertuaru spektakli dla dzieci i młodzieży na Dużej Scenie Teatru,
 1. b)dbanie o możliwie najwyższy poziom ich realizacji,
 1. c)wraz z Dyrektorem dbanie o efektywną eksploatację tych przedstawień,
 1. d)dbanie  o promocję działalności artystycznej dla dzieci na Dużej Scenie oraz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Teatru,
 1. 2)przygotowanie  i przedstawianie Dyrektorowi  programu nowych przedstawień dla dzieci i młodzieży  na Dużej Scenie Teatru na najbliższy sezon oraz w dalszej perspektywie.

 

4. Kierownik artystyczny Sceny Kameralnej

 

Do zakresu działania kierownika artystycznego Sceny Kameralnej należy w szczególności:

 1. 2)tworzenie artystycznego wizerunku Sceny Kameralnej, w szczególności poprzez:
 1. a)kształtowanie  repertuaru spektakli  na  Scenie Kameralnej Teatru,
 1. b)dbanie o możliwie najwyższy poziom ich realizacji,
 1. c)wraz z Dyrektorem  dbanie o efektywną eksploatację tych przedstawień,
 1. d)dbanie  o promocję działalności artystycznej  Sceny Kameralnej oraz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Teatru,
 1. 3)przygotowanie  i przedstawianie Dyrektorowi  programu artystycznego oraz nowych premier na  Scenie  Kameralnej  Teatru na najbliższy sezon oraz w dalszej perspektywie.

5. Kierownik artystyczny Sceny Eksperymentalnej (Mrowisko)

 

Do zakresu działania kierownika artystycznego Sceny Eksperymentalnej należy w szczególności:

 1. 1)tworzenie artystycznego wizerunku Sceny Eksperymentalnej Teatru, w szczególności poprzez:
 1. a)kształtowanie  repertuaru spektakli na Scenie Eksperymentalnej Teatru,
 1. b)dbanie o możliwie najwyższy poziom ich realizacji,
 1. c)wraz z Dyrektorem dbanie o efektywną eksploatację tych przedstawień,
 1. d)praca z młodymi aktorami i adeptami studiów aktorskich przy realizacji adaptacji znanych polskich i światowych utworów scenicznych,
 1. e)dbanie  o promocję działalności artystycznej Sceny Eksperymentalnej oraz o utrzymanie pozytywnego wizerunku Teatru,
 1. 2)przygotowanie  i przedstawianie Dyrektorowi  programu artystycznego Sceny Eksperymentalnej Teatru na najbliższy sezon oraz w dalszej perspektywie.
 1.  Kierownik Galerii Sztuki Teatru

 

Do zakresu działania kierownika Galerii Sztuki Teatru  należy:

 1. 1)nadzór nad Galerią Sztuki Teatru,
 1. 2)opracowywanie planów wystaw na dany sezon teatralny,
 1. 3)przygotowanie koncepcji i scenariusza wystawy,
 1. 4)realizacja wystaw, w tym montaż, demontaż ekspozycji,
 1. 5)nadzór nad opracowaniem zaproszenia i katalogu wystawy.

 

 1.  Główny Księgowy

Do zakresu działania głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i   kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych

- ochronę mienia Teatru

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

- ochronę mienia Teatru

2) prowadzenie gospodarki finansowej Teatru zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Teatru zgodnie z przepisami

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Teatr

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań

3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Teatru,

4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio następujące stanowiska i działy:

1) zastępca głównego księgowego

2) Dział Finansowo-Księgowy

 

 1.  Dział Finansowo - Księgowy

Do zakresu działania Działu Finansowo - Księgowego należy:

- w zakresie spraw finansowych:

1) sporządzanie planów finansowych Teatru oraz sporządzanie rozliczeń z wykonania budżetu, osobowego funduszu płac oraz zakupów inwestycyjnych

2) prowadzenie gospodarki kasowej

3) współpraca z bankiem w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

4) prowadzenie likwidatury

5) rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatków od wynagrodzeń i VAT

6) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT

7) prowadzenie ewidencji niepodjętych płac pracowników

8) współpraca ze specjalistą d/s kadr w zakresie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

9) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

10) prowadzenie ewidencji zleceń z bezosobowego funduszu płac

11) rozliczanie podatków potrącanych pracownikom od wynagrodzeń

12) rozliczenia z ZUS świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz emerytalno - rentowych pracowników

- w zakresie spraw księgowych:

 

1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej

2) sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych

3) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami

4) informowanie jednostek zainteresowanych o nieprawidłowościach w ich działaniu (na podstawie zapisów)

5) rozliczanie i ustalanie wyników ekonomicznych jednostek organizacyjnych Teatru

6) dostarczanie danych niezbędnych do planowania działalności Teatru oraz podejmowania prawidłowych decyzji finansowych i gospodarczych

7) kierowanie rachunkowością Teatru

8) sporządzanie analiz ekonomicznych jednostek organizacyjnych Teatru

9) organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

 

 1.   Zespół Artystyczny

 

W skład zespołu aktorskiego wchodzą aktorzy zatrudnieni w Teatrze w ramach umowy o pracę, inspicjenci oraz organizator pracy artystycznej.

Do obowiązków aktora należy:

1) udział w  próbach, spektaklach i nagraniach w siedzibie Teatru lub - w razie potrzeby - poza siedzibą

2) utrzymywanie wysokiego poziomu  powierzonych zadań artystycznych

3) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

4) udział w wyznaczonych przez dyrekcję Teatru seansach fotograficznych, filmowych,  nagraniach radiowych i telewizyjnych obejmujących fragmenty przedstawień, a organizowanych w Teatrze w celach reklamowych lub dokumentacyjnych

 

Do obowiązków inspicjenta należy:

 

 1. 1)prowadzenie raportów z prób i spektakli, w których wpisuje obecnych członków zespołu artystycznego i technicznego, wykroczenia z zakresu dyscypliny pracy, naruszenia dyscypliny artystycznej – na wniosek reżysera spektaklu, naruszenia dyscypliny bhp i p.poż. ze szczególnym uwzględnieniem zakazu palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych oraz uwagi dotyczące usterek technicznych, organizacyjnych itp.,
 1. 2)w przypadku stwierdzenia nieobecności członka zespołu artystycznego lub technicznego przed spektaklem w czasie przewidzianym regulaminem pracy, natychmiast zawiadamia kierownika widowni lub kierownika technicznego celem wyjaśnienia nieobecności i zabezpieczenia przedstawienia,
 1. 3)przed rozpoczęciem przedstawienia i prób sytuacyjnych sprawdza stan dekoracji i rekwizytów, stan czystości sceny, a w razie stwierdzenia usterek, informuje odpowiednie służby Teatru,
 1. 4)opracowuje egzemplarze inspicjenckie spektakli,
 1. 5)kontroluje prawidłowość wyjść aktorów na scenę oraz pracę montażystów sceny podczas spektaklu,
 1. 6)współpracuje z koordynatorem pracy artystycznej w zakresie działań artystycznych Teatru,

W czasie prób i spektakli inspicjent podporządkowany jest reżyserowi przedstawienia.

 

Do zadań organizatora  pracy  artystycznej należy:

 

 1. 1)opracowywanie wraz z Dyrekcją Teatru tygodniowych planów zajęć zespołu artystycznego
 1. 2)dostarczanie planów zajęć oraz repertuaru poszczególnym pionom organizacyjnym Teatru oraz wywieszanie powyższych informacji na tablicy ogłoszeń
 1. 3)sporządzanie okresowych zestawień wykorzystania pracowników artystycznych
 1. 4)prowadzenie ewidencji pracy (raportów z prób i spektakli) zespołu artystycznego
 1. 5)sporządzanie miesięcznych zestawień zajęć zespołu artystycznego i przekazywanie tych zestawień do działu finansowo-księgowego
 1. 6)zawiadamianie pracowników zespołu artystycznego i pionu technicznego o wszelkich zmianach w repertuarze, obsadzie i rozkładzie prób
 1. 7)zawiadamianie artystów doangażowanych o terminach prób i spektakli
 1. 8)załatwianie korespondencji związanej z organizacją pracy artystycznej
 1. 9)przekazywanie wszelkich zarządzeń Dyrekcji zespołowi artystycznemu

10)czuwanie nad terminowym przygotowaniem egzemplarzy sztuk i ról do nowych i wznawianych przedstawień

11)przekazywanie informacji do Biura Obsługi Widzów o ewentualnych zmianach w obsadach prezentowanych spektakli

12)współpraca przy załatwianiu spraw związanych z działalnością wyjazdową Teatru

13)pomoc w przygotowaniu i dystrybucji zaproszeń na premiery i spektakle repertuarowe

14)Prowadzenie dokumentacji działu

 

10. Główny specjalista d/s kadr

 

Do zakresu działania specjalisty d/s kadr należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy pracowników Teatru

2) realizacja przepisów kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do kodeksu pracy oraz innych aktów normatywnych określających prawa i obowiązki pracownicze

3) prowadzenie akt osobowych pracowników

4) prowadzenie wszelkich spraw formalnych związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników

5) współdziałanie z organami zatrudnienia i ZUS,

6) prowadzenie rejestru umów cywilno – prawnych (zlecenia i o dzieło) zawieranych z osobami fizycznymi współpracującymi z Teatrem,

7) bieżąca kontrola terminów wypłat nagród jubileuszowych i dodatków stażowych pracowników.

 

11. Główny specjalista - radca prawny

Do zakresu działania radcy prawnego należy:

 

1) udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz wykładni przepisów

2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i zarządzeń

3) przygotowywanie, we współpracy z zainteresowanym działem, oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez dyrektora Teatru

4) bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących działalności Teatru i odpowiednie ich zastosowanie w  aktach wewnętrznych

5) prowadzenie nadzoru prawnego nad  organizowaniem postępowań o zamówienie publiczne, zawieraniem umów itp.

6) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

7) opiniowanie korespondencji prowadzonej w Teatrze lub wychodzącej z Teatru, a dotyczącej prawa pracy, zamówień publicznych lub innych dziedzin prawa.

8) załatwianie wszelkich spraw związanych z prawami autorskimi, realizacja umów licencyjnych dotyczących działalności artystycznej Tea

12. Kierownik Kancelarii

 

Do zakresu działania Kancelarii  należy:

1) przeglądanie, selekcja i referowanie  dyrektorowi treści korespondencji przychodzącej do Teatru i do dyrektora

2) przygotowywanie w imieniu dyrektora odpowiedzi na pisma i listy

3) ewidencja korespondencji

4) prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora

5) obsługa interesantów przychodzących do dyrektora, umawianie spotkań

6) organizacja wizyt u dyrektora

7) organizacja cyklicznych spotkań dyrektora z kierownikami bezpośrednio podległych działów

8) dbałość o estetykę gabinetu dyrektora i sekretariatu

9) prowadzenie rejestru dokumentów wchodzących i wychodzących z Teatru

10) ) dystrybucja zaproszeń zgodnie z ustaloną listą.

 

13.Kierownik techniczny

 

Do zakresu działania kierownika technicznego należy:

 1. 1)opracowywanie – w porozumieniu z Dyrekcja Teatru – wstępnych kosztorysów przygotowywanych premier w zakresie: kosztów wykonania i zakupu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz innych kosztów związanych z produkcją spektakli,
 1. 2)nadzór nad właściwym stanem technicznym Teatru (budynku, pomieszczeń i wyposażenia technicznego)
 1. 3)nadzór nad utrzymaniem pełnej sprawności technicznej magazynu i urządzeń scenicznych
 1. 4)sporządzanie planów bieżących remontów magazynu i urządzeń scenicznych,
 1. 5)nadzór – przy współpracy z inspicjentem – nad prawidłowym przebiegiem prób i spektakli w zakresie obsługi technicznej
 1. 6)nadzór nad całym  sprzętem oświetleniowym stanowiącym wyposażenie Teatru,
 1. 7)Kontrola realizacji zleceń roboczych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń materiałowych.
 1. 8)Nadzór nad adaptacją scen i zaplecza dla potrzeb scenograficznych spektakli własnych i gościnnych.
 1. 9)Nadzór nad całością spraw sceniczno – technicznych związanych z przygotowaniem i realizacją spektakli własnych i imprez obcych.

10)Nadzór nad właściwym użytkowaniem dekoracji, kostiumów, mebli i rekwizytów z przedstawień będących w eksploatacji i schodzących z repertuaru.

11)Nadzór nad transportem dekoracji i rekwizytów oraz adaptacja scen i zaplecza dla potrzeb spektakli w czasie gościnnych występów Teatru.

12)Nadzór nad przestrzeganiem w Teatrze przepisów BHP i przeciwpożarowych podległych pracowników.

13)Opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia materiałowego w oparciu o normy zużycia, istniejące zapasy oraz zapotrzebowanie ze strony komórek organizacyjnych Teatru.

14)Stała kontrola prawidłowości działania instalacji i urządzeń, ich stanu technicznego oraz zgodności parametrów eksploatacyjnych z projektami.

15)Prowadzenie harmonogramów pracy i ewidencji czasu pracy podległych pracowników.

Kierownikowi technicznemu podlegają:

Dział Technicznej Obsługi Sceny:

a) realizatorzy światła

b) realizatorzy dźwięku

c) brygadier sceny

d) montażyści dekoracji teatralnych

e) rekwizytor

f) garderobiane

g) charakteryzator

14.Dział Technicznej Obsługi Sceny

 

W skład Działu Technicznej  Obsługi Sceny wchodzą:

a) realizatorzy światła

b) realizatorzy dźwięku

c) brygadier sceny

d) montażyści dekoracji teatralnych

e) rekwizytor

f) garderobiane

g) charakteryzator

 

a, b) realizatorzy światła i realizatorzy dźwięku

Do zakresu działania  realizatorów światła i realizatorów dźwięku należy:

1) obsługa prób i spektakli w zakresie operowania światłem i dźwiękiem, zgodnie z zaleceniami kierownika działu

2) przygotowywanie efektów świetlnych i akustycznych

3) konserwacja punktów oświetleniowych znajdujących się w Teatrze oraz instalowanie, w razie potrzeby, nowych

4) konserwacja aparatury oświetleniowej i dźwiękowej oraz sprzętu elektrotechnicznego Teatru

5) prowadzenie podręcznego magazynu niezbędnych materiałów elektrycznych i akustycznych

6) utrzymywanie kabin i pracowni w porządku

7) prowadzenie archiwum nagrań i efektów dźwiękowych.

Ponadto inżynier dźwięku sprawuje nadzór nad całym sprzętem nagłośnieniowym stanowiącym wyposażenie Teatru.

 1. c)brygadier sceny

Do zakresu działania brygadiera sceny należy:

 1. 1)sprawne ustawianie dekoracji, szybkie zmiany i właściwa organizacja pracy   podległych pracowników tj. montażystów dekoracji zarówno w siedzibie Teatru jak i na wyjazdach
 1. 2)zachowanie bezpieczeństwa pracy na scenie zarówno podczas przedstawień

jak i prób zespołu artystycznego i technicznego

 1. 3)w czasie wyjazdu w teren organizuje i nadzoruje sprawne zapakowanie

dekoracji,  kostiumów i rekwizytów i rozpakowanie ich w miejscu grania

 1. 4)montowanie, stawianie zgodnie z przepisami bhp i ppoż. dekoracji podczas pierwszych prób technicznych i do pozostałych prób i   przedstawień
 1. 5)należyte  przechowywanie dekoracji w okresach, gdy nie są one potrzebne (przestój w graniu danej sztuki), aby nie uległy zniszczeniu
 1. 6)w przypadku wygrania sztuki zabezpieczenie tych dekoracji, które mogą być przydatne do sztuk następnych, oraz protokólarne zniszczenie dekoracji zbędnych
 1. 7)prowadzi oszczędną gospodarkę materiałami i narzędziami pobranymi do   prawidłowego funkcjonowania pracy na scenie
 1. 8)prowadzi ewidencję powierzonych dekoracji, mebli, rekwizytów
 1. 9)jest materialnie odpowiedzialny za majątek teatru powierzony jego pieczy (dekoracje, meble, rekwizyty, urządzenia sceniczne i narzędzia pracy)
 1. 10)w czasie prób i przedstawień odpowiada za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż na scenie i za sceną
 1. 11)dba o stałą sprawność techniczną sceny przy pomocy podległych pracowników
 1. 12)nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy i regulaminów wewnętrznych podległych pracowników
 1. 13)zapobiega wszelkiemu niedbalstwu i nieostrożności, które mogą narazić pracowników na wypadek przy pracy , a Teatr na straty.
 1. d)montażyści  dekoracji teatralnych, rekwizytor

 

Do zakresu działania  montażystów dekoracji teatralnych należy:

1) montaż i ustawianie dekoracji zgodnie z projektem aranżacji

2) konserwowanie sprzętu scenicznego, tj. wyciągów, sztankietów, linek do kurtyn, kotar, podłóg itp., zgodnie z „Instrukcją przeglądów technicznych i konserwacji stropu technicznego i urządzeń wyciągowych”

3) utrzymywanie w porządku magazynów dekoracji i rekwizytów oraz korytarzy technicznych obu scen

4) prowadzenie ewidencji rekwizytów

5) przygotowywanie dekoracji i rekwizytów do spektakli wyjazdowych

6) wykonywanie napraw dekoracji i rekwizytów

7) wykonywanie poleceń reżysera, scenografa lub inspicjenta dotyczących dekoracji i rekwizytów

 

 1. e)garderobiane

 

Do zakresu działania  garderobianych należy:

1) przygotowywanie wszystkich kostiumów do sztuki granej w danym dniu oraz pomoc aktorom przy ich zakładaniu w czasie prób generalnych i przedstawień

2) stała konserwacja kostiumów, tj. czyszczenie, pranie, drobne przeróbki, naprawy krawieckie, prasowanie itp.

3) dbałość o stałe wyposażenie garderób w mydło i czyste ręczniki

4) przekazywanie kostiumów do magazynu po wygraniu sztuki oraz pomoc w ocechowaniu ich numerami inwentaryzacyjnymi

5) przegląd garderób po próbach i przedstawieniach pod kątem bezpieczeństwa p-poż

6) nadzór nad używanymi żelazkami

 1. f)charakteryzator

 

Do zakresu działania  charakteryzatora należy:

1) charakteryzacja pracowników artystycznych zgodnie z założeniami scenografa i reżysera spektaklu

2) pomoc garderobianej przy obsłudze pracowników artystycznych przed i podczas trwania spektaklu

3) pomoc garderobianej przy konserwacji kostiumów

4) utrzymywanie w czystości pomieszczenia pracowni krawieckiej

wykonywanie drobnych prac perukarskich

5)dbałość o wyposażenie Teatru we wszelkie niezbędne środki do makijażu i demakijażu.

 

15. Biuro Obsługi Widzów

 

W skład Biura Obsługi Widzów wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 1. 1)dział marketingu,
 1. 2)kasy biletowe,
 1. 3)reklama,
 1. 4)rzecznik prasowy,
 1. 5)kierownik widowni,
 1. 6)kolporterzy.

Do zakresu działania Biura Obsługi Widzów należy:

1) w celu zapewnienia frekwencji na spektaklach:

a) współpraca ze szkołami oraz uczelniami

b) współpraca z biurami podróży

c) prezentowanie działalności Teatru w różnych instytucjach

2) nadzór nad kolportażem biletów poza siedzibą Teatru

3) wysyłanie bieżących repertuarów do biur podróży, szkół i instytucji oraz informowanie o zmianach repertuarowych

4) nadzór nad terminowym rozliczaniem pobranych przez kolporterów biletów

5) sporządzanie harmonogramów dyżurów pracowników BOW i kasjerek

6) nadzór nad pracą kasy biletowej

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy oraz sporządzanie harmonogramów czasu pracy  pracowników.

Do zakresu działania kas biletowych należy:

 1. 1) sprzedaż biletów w kasach biletowych Teatru
 1. 2) kontrola płynnej sprzedaży zarezerwowanych  wcześniej biletów.

Do zakresu działania działu reklamy należy:

1) pozytywne oddziaływanie na opinię publiczną poprzez rzeczowe propagowanie informacji o Teatrze, wzbudzanie zainteresowania i sympatii widzów

2) całokształt działań związanych z redakcją techniczną, wydawaniem i rozprowadzaniem wszelkich materiałów reklamowych, tj. afiszy, plakatów, programów, ulotek itp.

3) opracowywanie informacji o działalności Teatru dla potrzeb mediów

4) dbałość o aktualność reklamy Teatru w miejscach do tego przeznaczonych (tablice informacyjne, gabloty)

5) pozytywna współpraca z mediami, pozyskiwanie konkretnych mediów (tytułów gazet i czasopism, programów TV i radia) do stałej współpracy z Teatrem

6) wyszukiwanie partnerów do współpracy w zakresie reklamy

7) negocjowanie warunków współpracy z reklamodawcami, zawierania umów.

Do zakresu działania rzecznika prasowego należy:

 

1) kontakty z prasą i mediami

2) udzielanie prasie informacji dotyczących repertuaru Teatru, działalności bieżącej i planowanych imprez

3) udzielanie wyjaśnień prasie w imieniu Dyrektora Teatru

4) organizowanie konferencji prasowych

5) koordynowanie kontaktów Dyrektora, Zastępcy Dyrektora d/s Artystycznych i kierowników artystycznych scen z prasą i mediami

6) przygotowywanie informacji i notatek dla prasy dotyczących najbliższych premier teatralnych i imprez jednorazowych

7) przygotowywanie promocji artystów i imprez w mediach

 

Do zakresu działania kierownika widowni należy:

 1. 1)ustalanie miesięcznych obecność w Teatrze na 1 godz. przed spektaklem oraz pozostanie w Teatrze do momentu wyjścia widzów
 1. 2)kontrolowanie i organizacja pracy obsługi widowni
 1. 3)kontrolowanie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla widzów pod względem czystości
 1. 4)czuwanie nad bezpieczeństwem ppoż. w porozumieniu z dyżurującym strażakiem
 1. 5)załatwianie skarg i wniosków publiczności
 1. 6)kontrola pomieszczeń przeznaczonych dla widzów po zakończeniu spektaklu
 1. 7)wydawanie poleceń służbowych obsłudze widowni dotyczących pełnionych dyżurów
 1. 8)wydawanie i rozliczanie wydawnictw teatralnych przeznaczonych do sprzedaży
 1. 9)sporządzanie miesięcznych grafików dyżurów obsługi bileterskiej.

Do zakresu działania działu marketingu należy:

 1. 1)opracowywanie strategii marketingowej Teatru na najbliższy sezon teatralny,
 1. 2)prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych spektakli będących w repertuarze Teatru
 1. 3)zwiększenie efektywności sprzedaży biletów.

Do zadań kolporterów, z którymi Teatr zawiera umowy cywilno – prawne, należy sprzedaż biletów wstępu na wybrane spektakle Teatru Rampa.

16. Główny specjalista d/s archiwum zakładowego

 

Do zakresu działania głównego specjalisty d/s archiwum zakładowego należy:

1) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu

2) przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych

3) przechowywanie, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt

4) porządkowanie (w razie potrzeby) akt niewłaściwie przygotowanych

5) udostępnianie akt do celów służbowych i innych

6) prowadzenie  brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął

7) dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym oraz prowadzenie w razie takiej konieczności niezbędnych  prac   konserwatorskich

8) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

9) utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym odpowiedzialnym za dane archiwum zakładowe oraz przechowywane w nim materiały archiwalne

10) przygotowywanie rocznego planu archiwum zakładowego

11) składanie  sprawozdań z wykonania corocznych planów pracy.

17. Główny specjalista d/s zamówień publicznych i administracji

Do zakresu działania głównego specjalisty d/s zamówień publicznych i administracji należy:

 1. 1)nadzór nad działaniami poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru w związku z udzielaniem zamówień publicznych
 1. 2)udział w pracach komisji przetargowej
 1. 3)opiniowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z ustawą:  „Prawo  zamówień publicznych”  dokumentacji sporządzanej przez komórki organizacyjne Teatru,
 1. 4)prowadzenie rejestru drobnych zakupów w celu nieprzekroczenia w ciągu roku kalendarzowego kwoty stanowiącej równowartość 14.000 euro w każdej wydzielonej grupie,
 1. 5)przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 1. 6)przygotowywanie kosztorysów spektakli wyjazdowych, umów z instytucjami zapraszającymi po uprzednim ustaleniu terminów i warunków realizacji spektaklu,
 1. 7)współpraca z innymi służbami Teatru w sprawach dotyczących spektakli wyjazdowych,
 1. 8)ustalanie harmonogramu zajęć wyjazdowych i przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
 1. 9)administrowanie częścią majątku ruchomego i nieruchomego Teatru, tj.:

- majątkiem ruchomym stanowiącym wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych

- majątkiem ruchomym stanowiącym wyposażenie robocze pracowników, jak: narzędzia, odzież robocza czy ochronna,

10)  nadzór nad całym mieniem Teatru, w tym nad środkami trwałymi stanowiącymi wyposażenie Teatru, z wyjątkiem sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego,

11)  nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie i w czystości otoczenia gmachu oraz pomieszczeń wewnątrz budynku

12)  nadzór nad wykonaniem usług w zakresie konserwacji, napraw i innych robót dotyczących majątku podległego działowi,

13)   zapewnienie całodobowej obsługi wszystkich instalacji i urządzeń w gmachu,

14) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie i w czystości pokoi gościnnych Teatru,

15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy oraz sporządzanie harmonogramów czasu pracy podległych pracowników ,

 1. 16)opracowywanie planów inwestycji i remontów, prawidłowa i terminowa ich realizacja.

Głównemu specjaliście d/s  zamówień publicznych i administracji podlegają:

 1. a)pracownicy gospodarczy,
 1. b)portierzy
 1. a)pracownicy gospodarczy

 

Do zakresu działania pracowników gospodarczych  należy:

 1. 1)utrzymywanie wnętrz gmachu Teatru w czystości, dbałość o czystość widowni i scen,
 1. 2)utrzymywanie w czystości pokoi gościnnych, zmiana pościeli,
 1. 3)dbałość o porządek w kuchni wraz z zapleczem,
 1. 4)opieka nad parkingiem teatralnym, wskazywanie kierowcom pojazdów właściwych miejsc parkingowych,
 1. 5)
 1. b)portierzy

Do zakresu działaniaportierównależy:

1) stała obecność na stanowisku pracy, z wyjątkiem przypadku zapewnienia zastępstwa

2) wpuszczanie interesantów przez portiernię , po telefonicznym uzgodnieniu ich wejścia z pracownikiem, do którego interesant się udaje lub z sekretariatem

3) prowadzenie książki gości i książki wyjść w godzinach pracy

4) wydawanie kluczy osobom upoważnionym i prowadzenie książki wydawania        i przyjmowania kluczy

5) dozór Teatru, a w razie niebezpieczeństwa zawiadamianie właściwych służb

6) zgłaszanie przełożonemu wszelkich awarii i uszkodzeń

7) obsługa centrali telefonicznej

8) obchód budynku po wyjściu pracowników

9) prowadzenie zeszytu służby

18. Kierownik sekcji zaopatrzenia

 

Do zakresu działania kierownika sekcji zaopatrzenianależy:

 1. 1) opracowanie rocznych planów zaopatrzenia materiałowego w oparciu o normy zużycia i zapasów oraz zapotrzebowania ze strony komórek organizacyjnych Teatru,
 1. 2)wykonywanie czynności zaopatrzenia Teatru, zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami, zaakceptowanymi przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

19. Stanowisko d/s bhp

Do zakresu działania specjalisty ds. bhp należy:

 1. 1)czuwanie nad stanem bezpieczeństwa i higieną pracy
 1. 2)bieżące informowanie dyrekcji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 1. 3)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp
 1. 4)przeprowadzanie szkoleń załogi w zakresie bhp
 1. 5)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
 1. 6)prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 1. 7)udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 1. 8)współpraca z organami PIS, społeczną inspekcją pracy oraz lekarzem medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników oraz badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy

 

Schemat organizacyjny Teatru znajduje się na załączniku do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat organizacyjny Teatru znajduje się na załączniku do niniejszego regulaminu.

Zalacznik_do_Regulaminu_Organizacyjnego_-_schemat.pdf