Status prawny Teatru Rampa na Targówku

 

Postanowienia ogólne

 

Status prawny Teatru Rampa na Targówku


1. Teatr Rampa - na Targówku, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną. Teatr używa nazwy: Teatr Rampa - na Targówku.

 

2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

 

3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

4. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.

 

5. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

 

6. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

 

7. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich
kompetencji.