Majątek Teatru

Z mocy prawa, z dniem 15 czerwca 1992 roku, prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, położonego w Warszawie przy ulicy Kołowej nr 20, oznaczonego jako działka nr ewid. 7 w obrębie 4-10-09, o powierzchni 3.361 m2, objętego księgą wieczystą Kw. nr 108931.

 

Na przedmiotowym gruncie znajduje się budynek teatru wybudowany około 1955 roku, 4 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji żelbetowej i mieszanej, o kubaturze 23.707 m3, powierzchni użytkowej 4.343 m2 i powierzchni zabudowy 1.277 m2.

 

 

Sprawozdania finansowe 2018:

- Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2018 r.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018
- Informacja dodatkowa za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018
- Bilans za rok 2018

 

 

Sprawozdania finansowe:

- Bilans za rok 2013
- Bilans za rok 2014
- Bilans za rok 2015
- Bilans za rok 2016
- Bilans za rok 2017